Skip to content Skip to navigation

Zásady ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou zaměřeny na popis správy osobních údajů shromažďovaných FCA Italy S.p.A. (“Společnost”) prostřednictvím této webové stránky, v slouladu s platnými právními předpisy.


SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které mohou být shromažďovány, jsou následující:

 1. Osobní údaje poskytnuté za účelem získání určité služby (např. jméno a kontaktní údaje);
 2. Údaje o prohlížení (např. IP adresa, místo - stát -, informace o stránkách navštívených uživatelem v rámci webových stránek, doba přístupu na webové stránky, doba navigace na každou stránku, analýza toku kliknutí. Zatímco společnost tyto informace neshromažďuje za účelem jejich přiřazení specifickým uživatelům, stále je možné identifikovat tyto uživatele buď přímo prostřednictvím těchto informací, nebo za využití jiných shromážděných informací);
 3. cookies (tj. malé textové soubory které mohou být odeslány a zaznamenány na počítači uživatele navštívenými webovými stránkami, aby byly poté zaslány zpět těm samým stránkám, když je uživatel navštíví znovu. Prosím nahlédněte na webovou stránku Zásady Cookies pro více podrobností).

ÚČEL A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ

Shromažďované osobní údaje (“Údaje”) mohou být zpracovávány pro následující účely:

 1. provedení specifických uživatelských pokynů nebo poskytnutí požadovaných služeb (“Služba”);
 2. umožnění Společnosti, aby prováděla průzkumy spokojenosti zákazníků (“Spokojenost zákazníků”) ohledně kvality zboží a služeb Společnosti v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti;
 3. za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu, k zasílání obchodních sdělení, stejně jako zasílání reklamy produktů a služeb Společnosti, nebo provádění výzkumů trhu (“Marketing”);
 4. za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu, k analyzování Vašeho chování, návyků a sklonů ke konzumaci za účelem vylepšení produktů a služeb poskytovaných Společností, stejně jako za účelem uspokojení Vašich očekávání (“Profilování”);
 5. za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu, sdělování Údajů dceřiným a propojeným společnostem Společnosti, stejně jako jejich partnerům v automobilovém, finančním, pojišťovacím a telekomunikačním oboru, kteří je budou zpracovávat, aby zasílali obchodní sdělení, stejně jako reklamu jejich produktů a služeb, nebo aby prováděli výzkumy trhu (“Marketing třetích Stran”);
 6. vylepšení uživatelské přívětivosti webových stránek Společnosti.


Údaje mohou být zpracovávány v tištěné podobě, v automatizovaném nebo telematickém formátu, poštou nebo elektronickou poštou, telefonem (např. automatizované telefonní hovory, SMS, MMS), faxem a jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky (např. webové stránky, mobilní aplikace).


PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Údaje mohou být zveřejněny v souladu se smluvními podmínkami Služby.
Údaje mohou být zpracovávány fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami, jednajícími jménem Společnosti a na základě zvláštních smluvních závazků, sídlícími v členských státech EU nebo ve státech mimo EU.
Údaje mohou být sdělovány třetím stranám za účelem splnění právních povinností, vykonání příkazů orgánů veřejné správy anebo uplatňování práv Společnosti u soudů.


PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

V rámci svých smluvních vztahů může společnost předávat Údaje do států mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně jejich uchovávání v databázích spravovaných osobami jednajícími jménem Společnosti. Správa databází a zpracování Údajů jsou vázány účely zpracování a jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
V případě předání Údajů mimo EHP Společnost využije veškerá vhodná smluvní opatření za účelem zajištění přiměřené ochrany Údajů, včetně – mezi jinými – dohod založených na standardních smluvních doložkách přijatých Evropskou komisí o rozhodnutí o předávání osobních údajů mimo EHP.


ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Za webové stránky třetích stran přístupné z této webové stránky jsou odpovědné třetí strany.
Společnost odmítá veškerou odpovědnost ohledně požadavků a/nebo poskytnutí osobních údajů webovým stránkám třetích stran.


SPRÁVCE A TÝM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem je FCA Italy S.p.A., s registrovaným sídlem Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turín, Itálie.
Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpofca@stellantis.com.


UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Údaje zpracovávané za účelem poskytování Služeb a Spokojenosti zákazníků bude společnost uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění takových účelů. Ovšem Společnost může pokračovat v jejich uchovávání po delší dobu, která může být potřebná za účelem ochrany zájmů Společnosti, týkajících se případné odpovědnosti v souvislosti s poskytnutím Služeb.

Údaje zpracovávané pro účely Marketingu a Profilování budou uchovávány Společností od okamžiku udělení Vašeho souhlasu do okamžiku, kdy souhlas odvoláte. Jakmile bude souhlas odvolán, Údaje nebudou dále používány pro tyto účely, ačkoliv mohou být dále uchovávány společností, zejména pokud to bude potřebné pro ochranu zájmů společnosti v souvislosti s případnou odpovědností vztahující se k tomuto zpracování, ledaže příslušný dozorový orgán v tomto ohledu poskytne další vyjasnění.
Zpracování Údajů za účelem vylepšení uživatelské přívětivosti webových stránek bude prováděno po doby uvedené v Zásadách Cookies Společnosti.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů může uplatňovat následující práva:

 1. právo na přístup znamená právo obdržet od Společnosti informaci, zda jsou Vaše Údaje zpracovávané, případně na přístup k nim;
 2. právo na opravu a právo na výmaz znamenají právo získat opravu nesprávných a/nebo neúplných Údajů, stejně jako právo na výmaz Údajů, pokud je žádost oprávněná;
 3. právo na omezení zpracování znamená právo požadovat pozastavení zpracování, pokud je žádost oprávněná;
 4. právo na přenositelnost údajů znamená právo získat Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, stejně jako právo na předání Údajů jiným správcům;
 5. právo vznést námitku proti zpracování Údajů, pokud je žádost oprávněná, případně včetně případů kdy Údaje jsou zpracovávány pro účely marketingu nebo profilování;
 6. právo podat stížnost dozorovému orgánu v případě nezákonného zpracování Údajů.


Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit přímo na https://privacyportal.fcagroup.com.


ZMĚNY

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 03/06/2021.
Společnost si vyhrazuje právo částečně nebo v plném rozsahu změnit Zásady ochrany osobních údajů, nebo jednoduše aktualizovat jejich obsah (např. v důsledku změn v platných právních předpisech). Společnost zveřejní veškeré aktualizace na této webové stránce.