WLTP ja RDE

Uudet testit polttoaineenkulutuksen, CO2 - ja muiden päästöarvojen mittaukseen

WLTP ja RDE: Uudet testit polttoaineenkulutuksen, CO2 - ja muiden päästöarvojen mittaukseen

Jotta ajoneuvot voidaan tuoda markkinoille, on niille tehtävä lukuisia testejä joilla varmistetaan että ajoneuvot ovat määräysten mukaisia.

Testit polttoaineen kulutuksen, hiilidioksidin ja epäpuhtauspäästöjen arvioimiseksi suoritetaan laboratoriossa ja perustuvat erityisiin ajosykleihin. Näin mahdollistetaan testien toistettavuus ja tulosten vertailukelpoisuus. Tämä on tärkeää, koska vain laboratoriotesti joka noudattaa standardoitua ja toistettavaa menettelytapaa, antaa kuluttajille mahdollisuuden vertailla erilaisia automalleja.

1. syyskuuta 2017 voimaan tullut uusi maailmanlaajuinen yhdenmukaistettu kevyiden ajoneuvojen testausmenettely WLTP (Worldwide Harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) korvaa vähitellen aiemmin käytössä olleen NEDC (New European Driving Cycle) -ajosyklin.

NEDC

NEDC on aiemmin käytetty eurooppalainen ajosykli henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja päästöjen mittaamiseen. Ensimmäinen eurooppalainen ajosykli tuli voimaan vuonna 1970 ja sillä viitattiin kaupunkiajoon. Vuonna 1992 katsottiin testin soveltuvan myös maantieajoon ja testiä onkin vuodesta 1997 lähtien käytetty myös kulutuksen ja CO2 päästöjen mittaamiseen. Tämän syklin sisältö ei kuitenkaan enää vastaa nykyisiä ajotapoja ja erilaisia tietyyppien etäisyyksiä. NEDC testin keskinopeus on vain 34 km/h, kiihdytykset ovat varovaisia ja suurin nopeus on vain 120 km/h.

WLTP procedure

WLTP käyttää uutta Worldwide harmonised Light-duty vehicle Test Cycles (WLTC) –testimenetelmää henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidin ja päästöjen mittaamiseen. Uusi mittaussykli pyrkii tarjoamaan asiakkaille realistisempaa tietoa, joka heijastaa paremmin ajoneuvon päivittäistä käyttöä.
Uusi WLTP-menettely on luonteeltaan dynaamisempi ajoprofiili, jossa on merkittävämpiä kiihdytyksiä. Suurin nopeus kasvaa 120:stä 131,3 km:iin, keskimääräinen nopeus on 46,5 km/h ja testin kokonaisaika on 30 minuuttia, 10 minuuttia enemmän kuin NEDC:ssä. Ajettavan matkan pituus kaksinkertaistui 11 kilometristä 23,25 kilometriin. WLTP-testi koostuu neljästä osasta enimmäisnopeuden mukaan: alhainen nopeus (korkeintaan 56,5 km/h), keskitason nopeus (korkeintaan 76,6 km/h), korkea nopeus (jopa 97,4 km/h), suuri nopeus (korkeintaan 131,3 km/h). Nämä syklin osat simuloivat kaupungeissa ja esikaupungeissa ajamista sekä ajoa kaupunkien ulkopuolisilla teillä ja moottoriteillä. Menettelyssä otetaan huomioon myös kaikki ajoneuvon valinnaiset varusteet jotka vaikuttavat aerodynamiikkaan, vierintävastukseen ja ajoneuvon massaan, ja sitä kautta CO2-arvoon joka heijastaa yksittäisen ajoneuvon ominaisuuksia.

Vertailu: NEDC vs. WLTP

 NEDCWLTP
Sykliaika 20 minuuttia30 minuuttia
Syklin matka
11 km
23.25 km
Maksimi nopeus120 km/h131.3 km/h
Keskinopeus
34 km/h
46.5 km/h
Ajovaiheet2 vaihetta4 dynaamisempaa vaihetta
Lisävarusteiden vaikutusEi huomioituLisävarusteet otettu huomioon (voivat vaihdella autokohtaisesti)
Vaihteiden vaihdotKiinteät vaihteen vaihtopisteetEri vaihtopisteet kullekin ajoneuvolle
Pysähdysaika
24%
12.5%

Siirtymä NEDC:stä WLTP:hen

WLTP-menetelmä korvaa vähitellen NEDC-menettelyn. Luokkaan I kuuluvien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta uusi WLTP-menettely koskee uusia tyyppihyväksyttyjä malleja 1. syyskuuta 2017 alkaen ja kaikkia uusien autojen rekisteröintejä 1. syyskuuta 2018 alkaen ja on pakollista kaikille EU:n jäsenvaltioille. Luokkiin II ja III kuuluvien kevyiden hyötyajoneuvojen osalta uutta menettelyä sovelletaan uusiin tyyppihyväksyttyihin malleihin 1 päivästä syyskuuta 2018 ja kaikkiin rekisteröinteihin 1 päivästä syyskuuta 2019 alkaen.

Vuoden 2020 loppuun asti ajoneuvon asiakirjoissa on molemmat WLTP:n ja NEDC:n polttoaineenkulutus että hiilidioksidipäästöarvot. NEDC-arvoja käytetään todellisuudessa arvioimaan EU: ssa vuoteen 2020 mennessä rekisteröityjen ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä. Lisäksi jotkut maat voivat edelleen käyttää NEDC-tietoja verotuksellisiin tarkoituksiin. Vuodesta 2021 eteenpäin WLTP-tiedot ovat ainoat kulutus- / hiilidioksidipäästöarvot kaikille ajoneuvoille. Tämä muutosvaihe ei vaikuta käytettyihin ajoneuvoihin ja ne säilyttävät sertifioidut NEDC-arvot.

Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen tieliikenteen polttoaineenkulutus ja päästöt

Uusi WLTP-testimenettely kuvastaa nykyisiä ajo-olosuhteita paremmin kuin NEDC-menettely, mutta ei pysty huomioimaan kaikkia mahdollisia muuttujia, kuten esimerkiksi kunkin yksittäisen kuljettajan erilainen ajotyyli.
Näin ollen laboratoriossa mitattujen päästöjen ja kulutuksen välillä tulee edelleen olemaan eroa ajoneuvon käyttöön reaalimaailmassa, johtuen esimerkiksi ajotavoista ja -käyttäytymisestä (esim. ilmastointilaitteet) tai liikenne- ja sääolosuhteista, jotka ovat ominaisia jokaiselle maantieteelliselle alueelle ja jokaiselle kuljettajalle.
Tästä syystä vain standardoidulla laboratoriotestillä voidaan saada arvoja, joiden avulla ajoneuvoja ja eri automalleja voidaan vertailla yhdenmukaisesti.

RDE (Real Driving Emissions):

Mittaustesti haitallisten epäpuhtauksien vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseen
RDE-testi varmistaa, että ajoneuvot pitävät alhaiset päästöt jopa todellisissa ajo-olosuhteissa. RDE-testi ei korvaa, vaan täydentää WLTP-laboratoriotestiä. RDE-testin aikana ajoneuvolla ajetaan useissa eri olosuhteissa. Olosuhteita ovat mm. korkeuserot ja lämpötilat, ylimääräinen kuorma, ajaminen ylä- ja alamäissä, kaupunkiteillä (alhainen nopeus), maanteillä (keskinopeus) ja moottoriteillä (suuri nopeus).

Testattavien ajoneuvojen päästöjen mittaamiseksi, testiautojen mukana on siirrettävät mittausjärjestelmät (PEMS), jotka mahdollistavat ajoneuvon päästöjen täysimittaisen tarkkailun. PEMS on monialainen laite, joka integroi kehittyneet kaasuanalysaattorit, pakokaasun massavirtausmittarit, sääaseman, satelliittipohjaisen kohteen paikallistamisen ja verkkoyhteyden. Kerätyt tiedot analysoidaan sen varmistamiseksi että RDE-testin vaatimukset ovat täyttyneet, ja että päästöt ovat asetusten rajoissa.

Raja-arvot, joita ei saa ylittää, määritellään laboratoriotestissä (WLTP) määrätyin vaatimuksin. Vaatimustenmukaisuustekijöissä on otettava huomioon instrumentin marginaalinen virhemahdollisuus, joka ei mittaa samalla tarkkuustasolla ja toistettavuudella kuin laboratoriotestissä.

Luokan I henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen RDE-testiä sovelletaan uusiin tyyppihyväksyttyihin malleihin 1. syyskuuta 2017 lähtien. Se koskee kaikkia rekisteröintejä 1. syyskuuta 2019 lähtien, kun kyseessä on typen oksideja (NOx) koskeva testi, jonka noudattamiskerroin on 2.1. Kuitenkin partikkelinumero (PN) -testissä noudattamiskerroin on 1,5 ja sitä sovelletaan kaikkiin rekisteröinteihin 1. syyskuuta 2018 lähtien. Luokkaan II ja III kuuluvien kevyiden hyötyajoneuvojen osalta RDE-testi astuu voimaan vuotta myöhemmin.

Mikä muuttuu uuden auton ostajan näkökulmasta

Uusi WLTP-menettely tarjoaa realistisemman vertailun erilaisten ajoneuvomallien polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen välillä, koska se on suunniteltu vastaamaan paremmin todellista ajokäyttäytymistä ja ottamaan huomioon yksittäisen mallin ja version erityiset tekniset ominaisuudet, mukaan lukien lisävarusteet.
Selkeyden ja mahdollisimman suuren läpinäkyvyyden varmistamiseksi FCA toimittaa jälleenmyyjille ja asiakkaille yksityiskohtaiset tiedot kunkin konfiguroidun auton polttoaineen kulutuksesta ja hiilidioksidipäästöarvosta, sekä eri mallien vähimmäis- ja enimmäisarvosta.