Personvernerklæring

FORMÅL OG PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene du har avgitt (“opplysningene”) blir behandlet for følgende formål:

  1. Levere forespurte tjenester ("tjenester”) i henhold til avtalen mellom deg og FCA Italy S.p.A. (“selskapet”);
  2. Tillate selskapet å utføre undersøkelser av kundetilfredshet (“kundetilfredshet”) relatert til kvaliteten på selskapets produkter og tjenester i henhold til selskapets berettigede interesse;

Opplysningene kan bli behandlet i fysisk form (på papirkopi), ved hjelp av automatiserte eller elektroniske midler .

KONSEKVENSER DERSOM DU IKKE AVGIR OPPLYSNINGENE

Det er ikke obligatorisk å gi oss opplysningene dine. Dersom du ikke gir oss opplysninger som er  merket som obligatoriske, vil imidlertid selskapet blir forhindret fra å kunne yte tjenesten. Når det gjelder de valgfrie opplysningene, vil du få tilgang til tjenestene selv om du velger å ikke avgi disse.

MOTTAKERE AV OPPLYSNINGENE

Opplysningene kan bli behandlet av fysiske personer og/eller juridiske subjekter, som opererer på vegne av selskapet under bestemte kontraktsforpliktelser, basert i et EU-medlemsland eller i et land utenfor EU.

Opplysningene kan bli formidlet til en tredjepart for å oppfylle selskapets rettslige forpliktelser, utføre ordre fra offentlige myndigheter eller for å utøve selskapets rettigheter ovenfor rettsinstanser.

 

OVERFØRING AV OPPLYSNINGENE TIL LAND UTENFOR EU/EØS

Innenfor sitt kontraktsforhold, kan opplysningene bli overført fra selskapet til land utenfor EU/EØS. Slik overføring kan inkludere lagring av opplysningene på databaser som opereres av enheter som opptrer på vegne av selskapet. Forvaltningen av databasene og behandlingen av opplysningene er bundet til formålet med behandlingen, og utføres i henhold til gjeldende personvernregelverk. I de tilfeller der opplysningene overføres til land utenfor EU/EØS, vil selskapet benytte seg av passende kontraktsmessige tiltak for å sikre tilstrekkelig beskyttelse rundt opplysningene, herunder blant annet avtaler basert på de standardkontrakter som er vedtatt av EU-kommisjonen for å regulere overføring av personopplysninger til stater utenfor EU/EØS.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG OG PERSONVERNRÅDGIVER

Behandlingsansvarlig er FCA Italy S.p.A., med forretningskontor i Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia.

Du kan kontakte vår personvernrådgiver-gruppe på e-postadressen dpo@fcagroup.com.

 

DATAOPPBEVARING

Opplysningene som oppgis for å levere tjenesten og kundetilfredsheten, vil kun bli oppbevart av selskapet i den perioden det er strengt nødvendig for å oppfylle disse formålene. Når det gjelder opplysninger som behandles for å levere tjenesten, kan det hende selskapet lagrer disse opplysningene i en lengre periode dersom det anses nødvendig for å beskytte selskapets interesser relatert til potensielt ansvar knyttet til levering av tjenesten.

 

 

DINE RETTIGHETER

Du kan utøve følgende rettigheter:

  1. Rett til innsyn som innebærer at du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi behandler om deg, og der det er mulig, rett til innsyn i dem;
  2. Rett til retting og sletting som innebærer at du har rett til å få korrigert uriktige og/eller ufullstendige opplysninger, samt rett til å få slettet opplysningene når forespørsel om retting er berettiget;
  3. Rett til begrensning av behandling som innebærer at du har rett til å kreve at behandlingen av opplysningene begrenses når vilkårene for dette er oppfylt;
  4. Rett til dataportabilitet som innebærer at du har rett til å motta opplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, samt rett til å overføre opplysningene til andre behandlingsansvarlige;
  5. Rett til å protestere mot behandling av opplysningene når forespørselen er berettiget, herunder når opplysningene behandles for markedsførings- eller profileringsformål, hvis aktuelt;
  6. Rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene ved ulovlig behandling av opplysningene.

 

Du kan utøve de ovennevnte rettighetene ved å skrive til FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia eller sende en e-post til privacy@fcagroup.com.