WLTP och RDE

Nya tester för certifiering av bränsleförbrukning, CO2 och förorenande utsläpp

WLTP och RDE

För att kunna släppas ut på marknaden måste personbilar och lätta lastbilar genomgå en serie tester för att verifiera att de uppfyller rådande bestämmelser om bränsleförbrukning, CO2 och förorenande utsläpp. Dessa tester görs i laboratorium och baseras på specifika körcykler för att testerna ska vara reproducerbara och att resultaten blir jämförbara. Detta är viktigt eftersom endast ett laboratorietest, som följer en standardiserad och repeterbar process, ger dig som konsument möjlighet att jämföra olika bilmodeller.

Den 1 september 2017 trädde den nya WLTP-testprocessen i kraft. WLTP står för Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedure och denna kommer successivt att ersätta NEDC-protokollet (New European Driving Cycle).

NEDC (New European Driving Cycle)

Detta är den europeiska körcykeln som har använts fram till nu för mätning av bränsleförbrukning och utsläpp från personbilar och lätta lastbilar. Den första europeiska körcykeln trädde i kraft 1970 och simulerade stadskörning. År 1992 lade man även till en fas för landsvägskörning och sedan 1997 har den använts för att mäta förbrukning och CO2-utsläpp. Utformningen av denna cykel är emellertid inte längre förenlig med nuvarande körförhållanden och de sträckor som körs på olika typer av vägar. Den genomsnittliga hastigheten i NEDC är endast 34 km/h samtidigt som accelerationerna är låga och topphastigheten endast är 120 km/h.

WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedure):

WLTP använder de nya WLTC-testcyklerna (Worldwide harmonised Light duty vehicles Test Cycles) för att mäta bränsleförbrukning, CO2 och förorenande utsläpp från personbilar och lätta lastbilar. Det nya protokollet syftar till att ge konsumenten tillgång till mer realistisk data som bättre återspeglar den dagliga användningen av fordonet.

Den nya WLTP-metoden kännetecknas av en mer dynamisk körprofil med kraftiga accelerationer. Topphastigheten ökar från 120 till 131,3 km/h, den genomsnittliga hastigheten är 46,5 km/h och den totala cykeltiden är 30 minuter, vilket är tio minuter längre än den tidigare NEDC-körcykeln. Körsträckan dubblas från 11 till 23,25 kilometer. WLTP-testet består av fyra delar beroende på topphastigheten: låg (upp till 56,5 km/h), medel (upp till 76,6 km/h), hög (upp till 97,4 km/h) och extra hög (upp till 131,3 km/h). Dessa delar av cykeln simulerar körning i stan och i förorter samt körning på landsväg och motorväg. Förfarandet tar även hänsyn till alla tillbehör som påverkar fordonets aerodynamik, rullmotstånd och fordonets vikt, vilket resulterar i ett CO2-värde som speglar egenskaperna hos det enskilda fordonet.

Jämförelse WLTP och NEDC

 NEDCWLTP
Cykeltid
20 minuter
30 minuter
Avstånd
11 km
23,25 km
Topphastighet
120 km/h
131,3 km/h
Medelhastighet
34 km/h
46,5 km/h
Körfaser
2 faser
4 dynamiska faser
Påverkan av extrautrustning
Bedöms ej
Funktioner (som kan variera per bil) beaktas
Växlingar
Fast växlingspunkt
Olika växlingspunkter för varje fordon
Stopptid
24 %
12,5 %

Övergången från NEDC till WLTP

WLTP-körcykeln kommer successivt att ersätta NEDC-körcykeln. WLTP tillämpas på nya typgodkända personbilsmodeller och lätta lastbilar Klass I från den 1 september 2017 och på nya registreringar i dessa klasser från och med den 1 september 2018 och är obligatorisk för alla EU-medlemsländer. För lätta lastbilar Klass II och Klass III tillämpas WLTP på nya typgodkända modeller från den 1 september 2018 och på nya registreringar från och den 1 september 2019.

Fram till slutet av 2020 kommer både bränsleförbrukning och CO2-utsläppsvärden anges i WLTP och NEDC i fordonsdokumenten. NEDC-värdena kommer att fortsätta användas för att bedöma de genomsnittliga utsläppen hos personbilar och lätta lastbilar registrerade i EU fram till 2020. Dessutom kan vissa länder fortsätta att använda denna data för skatteändamål. Från och med 2021 kommer WLTP-data att vara den enda förbruknings- och CO2-utsläppsdata som används för alla bilar. Begagnade fordon kommer inte att påverkas av övergången och kommer att behålla sina certifierade NEDC-värden.

Bränsleförbrukning och utsläpp för personbilar och lätta lastbilar

Det nya WLTP-förfarandet återspeglar nuvarande körförhållanden bättre än NEDC-förfarandet men den kan inte täcka in alla möjliga fall, till exempel påverkan som körstilen hos varje enskild förare har.

Därför kommer det fortfarande att finnas en skillnad mellan utsläpp och förbrukning som mäts i laboratorium och de utsläpp och den förbrukning som är resultatet av verklig användning av fordonet. Hur stor denna skillnad är kommer att bero på faktorer som körbeteende, användning av inbyggda system (t.ex. luftkonditionering), trafik och väderförhållanden.

Av denna anledning kan ett standardiserat laboratorieprov endast ge värden som gör det möjligt att jämföra fordon och olika modeller.

RDE (Real Driving emissions)

test som mäter utsläpp på vägen
RDE-testet verifierar att fordon upprätthåller låga utsläppsnivåer även under verkliga körförhållanden. RDE-testet ersätter inte, utan kompletterar, WLTP-laboratorietestet. Under RDE-testet körs fordonet på vägar i en rad olika förhållanden. Förhållandena omfattar olika höjder och temperaturer, extra last, körning i uppförsbacke och nerförsbacke, stadsvägar (låg hastighet), landsvägar (medelhastighet), motorvägar (hög hastighet).

För att kunna mäta förorenande utsläpp vid körning av fordonet på vägarna är personbilar utrustade med portabla mätsystem (PEMS) som ger fullständig övervakning i realtid av de primära föroreningarna i fordonets utsläpp. PEMS är komplexa enheter som består av avancerade gasanalysatorer, avgasmassflödesmätare, väderstation, GPS och en nätverksanslutning. Den data som samlas in analyseras för att verifiera att gränsvillkoren för RDE-körningen har uppfyllts och att utsläppen ligger inom de gränsvärden som förordningen anger.

De gränser som inte får överskridas definieras som de som föreskrivs i laboratorieprovet (WLTP) multiplicerat med CF-värden. Överensstämmelsefaktorer ska ta hänsyn till felmarginalen för instrumentering som inte mäter med samma noggrannhet och repeterbarhet som den som används i laboratorietestet.

RDE-testet tillämpas på nya typgodkända personbilar och lätta lastbilar Klass I från den 1 september och på registreringar från den 1 september 2019 för NOx med ett CF-värde (Conformity Factor) på 2,1. När det gäller verifikation av partikelnumret (PN) är däremot CF-värdet 1,5 och detta värde gäller för alla registreringar från och med den 1 september 2018. På lätta lastbilar Klass II och Klass III tillämpas RDE-testet ett år senare.

Hur påverkas konsumenten av WLTP?

Det nya WLTP-förfarandet kommer att ge mer realistiska kriterier för att jämföra värdena för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp hos olika fordonsmodeller, eftersom det har utformats för att bättre återspegla verkliga körbeteenden och ta hänsyn till specifika tekniska egenskaper hos den enskilda modellen och versionen, inklusive extrautrustning.

För att säkerställa tydlighet och öppenhet kommer Konkurrensverket att ge återförsäljare och konsumenter detaljerad information om bränsleförbrukning och CO2-utsläppsvärden för varje konfigurerad bil, samt de olika modellernas lägsta- och högstavärden.