Skip to content Skip to navigation

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov sú zamerané na popis správy osobných údajov, ktoré sú zhromažďované spoločnosťou FCA Italy S.p.A. (“Spoločnosť”) prostredníctvom tejto webovej stránky v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


ZHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Môžu byť zhromažďované nasledovné údaje:

 1. Osobné údaje poskytnuté na účely poskytnutia osobitnej služby (napr. meno a kontaktné údaje);
 2. Údaje o prehliadaní (napr. adresa IP, umiestnenie - krajina, informácie o stránkach navštívených používateľom v rámci webovej stránky, čas prístupu na web, navigačný čas na každej stránke, analýza clickstream. Napriek tomu, že Spoločnosť nezhromažďuje tieto informácie na to, aby ich prepojila s konkrétnymi používateľmi, stále je možné identifikovať týchto používateľov buď priamo prostredníctvom týchto informácií, alebo pomocou iných zhromaždených informácií);
 3. súbory cookie (napr. malé textové súbory, ktoré môžu byť posielané a zaregistrované v používateľskom počítači na navštívených webových stránkach, aby sa potom opätovne odoslali na tie isté stránky, keď ich používateľ opäť navštívil. Podrobnejšie informácie nájdete na Zásad používania súborov cookie na webových stránkach.)

ÚČEL A POSTUP PRI SPRACÚVANÍ ÚDAJOV

Zhromažďované osobné údaje (“Údaje”) môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. Zodpovedanie osobitnej požiadavky používateľa alebo poskytovanie požadovanej služby (“Služba”);
 2. umožňovanie Spoločnosti vykonávať prieskumy spokojnosti zákazníkov („Spokojnosť zákazníka") súvisiace s kvalitou produktov a služieb Spoločnosti v súlade s oprávnenými záujmami Spoločnosti (napr. zlepšovanie kvality produktov a služieb);
 3. odosielanie obchodných oznámení, ako aj odosielanie reklám o produktoch a službách Spoločnosti alebo vykonávanie prieskumov trhu („Marketing"), na základe Vášho výslovného súhlasu, a ak sa v súlade so slovenskou legislatívou takýto súhlas nevyžaduje, v súlade s oprávnenými záujmami Spoločnosti (napr. priamy marketing, zlepšovanie kvality produktov a služieb);
 4. na základe Vášho výslovného súhlasu, analyzovanie Vášho správania, zvykov a sklonov ku konzumácii s cieľom zlepšiť produkty a služby poskytované Spoločnosťou, ako aj uspokojiť Vaše očakávania („Profilovanie“);
 5. na základe Vášho výslovného súhlasu, poskytnutie Údajov dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam Spoločnosti, ako aj ich partnerom v automobilovom, finančnom, poisťovacom a telekomunikačnom sektore, ktorí ich budú spracúvať na odosielanie obchodných oznámení a reklamy na ich produkty a služby, alebo vykonávať prieskumy trhu („Marketingová tretia strana");
 6. zlepšovanie skúseností používateľov na webových stránkach Spoločnosti.


Údaje môžu byť spracúvané v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane pošty alebo e-mailu, telefonicky (napr.: automatizovanými telefónnymi hovormi, SMS, MMS), faxom a inými prostriedkami (napr.: webovými stránkami, mobilnými aplikáciami).


DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

Poskytnutie Údajov nie je povinné.
Neposkytnutie Údajov označených ako povinné zabráni Spoločnosti poskytovať Službu. Na druhej strane, neposkytnutie dobrovoľných Údajov Vám naďalej umožní prístup k Službe.


PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Údaje môžu spracúvať fyzické osoby a / alebo právnické osoby konajúce v mene Spoločnosti a na základe osobitných zmluvných záväzkov, so sídlom v členských štátoch EÚ alebo v krajinách mimo EÚ.
Údaje môžu byť oznámené sprostredkovateľom osobných údajov, dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam Spoločnosti, ako aj ich partnerom v automobilovom, finančnom, poisťovacom a telekomunikačnom sektore, tretím stranám za účelom splnenia zákonných povinností, vykonania príkazov orgánov verejnej správy alebo uplatňovania práv Spoločnosti pred súdmi.


PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP

V rámci svojich zmluvných vzťahov môže Spoločnosť preniesť Údaje mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane ich ukladania do databáz spravovaných subjektami konajúcimi v mene Spoločnosti. Správa databáz a spracúvanie Údajov sú viazané účelmi spracúvania a sú vykonávaná podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov.
V prípade prenosu Údajov mimo územia EHP, Spoločnosť použije akékoľvek vhodné zmluvné opatrenia na zaručenie primeranej ochrany Údajov, vrátane – okrem iného - dohôd založených na štandardných zmluvných doložkách prijatých Európskou komisiou o rozhodnutí o prevode osobných údajov mimo EHP.


LINK NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH OSÔB

Webové stránky tretích osôb, ktoré sú prístupné z webovej stránky Spoločnosti sú v zodpovednosti tretích osôb.
Spoločnosť neprijíma žiadnu zodpovednosť ohľadom požiadaviek a/alebo poskytovania osobných údajov webovým stránkam tretích osôb.


PREVÁDZKOVATEĽ A TÍM ZODPOVEDNÝCH OSÔB

Prevádzkovateľom je FCA Italy S.p.A., so sídlom v Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín, Taliansko.
Tím zodpovedných osôb môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: dpofca@stellantis.com.


UCHOVÁVANIE DÁT

Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby a Spokojnosti zákazníka bude Spoločnosť uchovávať počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na splnenie týchto účelov. Pokiaľ ide o Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby, Spoločnosť môže tieto Údaje naďalej uchovávať po dlhšiu dobu, ak to môže byť potrebné pre ochranu záujmov Spoločnosti súvisiacich s potenciálnou zodpovednosťou spojenou s poskytovaním Služby.

Údaje spracúvané na účely Marketingu a Profilovania bude Spoločnosť uchovávať od okamihu udelenia súhlasu, až do momentu odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu sa Údaje už nebudú používať na tieto účely, aj napriek čomu ich môže Spoločnosť stále uchovávať, najmä ak je to potrebné na ochranu záujmov Spoločnosti súvisiacich s potenciálnou zodpovednosťou súvisiacou s týmto spracúvaním, pokiaľ príslušný dozorný orgán neposkytne ďalšie objasnenie v tomto ohľade.
Spracúvanie Údajov na zlepšenie používateľskej skúsenosti na webových stránkach sa bude uchovávať v obdobiach uvedených v Pravidlách Spoločnosti ohľadom súborov cookie.


PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknuté osoby môžu uplatniť nasledujúce práva:

 1. právo na prístup znamená právo získať od Spoločnosti informáciu, či sú ich Údaje spracúvané a, ak je to uplatniteľné, mať k ním prístup,
 2. právo na opravu a právo na vymazanie znamená právo dosiahnuť opravu nepresných a / alebo neúplných Údajov, ako aj vymazanie Údajov, ak je žiadosť oprávnená;
 3. právo na obmedzenie spracúvania znamená právo požiadať o pozastavenie spracúvania, ak je žiadosť oprávnená;
 4. právo na prenos Údajov znamená právo získavať Údaje v štruktúrovanom formáte, obyčajne používanom a čitateľnom, ako aj právo na prenos Údajov k iným prevádzkovateľom;
 5. právo podať námietku znamená právo namietať proti spracúvaniu Údajov, ak je žiadosť oprávnená, vrátane prípadov spracúvania Údajov na účely Marketingu alebo Profilovania, ak je to uplatniteľné;
 6. právo podať sťažnosť orgánu dohľadu v prípade nezákonného spracúvania Údajov, na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (tj. je platné do budúcnosti).


Dotknuté osoby môžu uplatniť vyššie uvedené práva priamo na stránke https://privacyportal.fcagroup.com címen.


ZMENY

Tieto zásady spracúvania údajov sú platné a účinné od 03/06/2021.
Spoločnosť si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne upraviť Zásady spracúvania osobných údajov, alebo aktualizovať ich obsah (napr. V dôsledku zmeny príslušných právnych predpisov). Spoločnosť zverejní aktualizáciu na webovej stránke.