Skip to content Skip to navigation

WLTP a RDE

nové testy pro certifikaci spotřeby paliva, emisí CO2 a znečišťujících látek

WLTP a RDE

Pro uvedení na trh musí být u osobních a lehkých užitkových vozidel provedena řada testů ověřujících jejich soulad s předpisy. Testy pro posouzení spotřeby paliva, emisí CO2 a dalších znečišťujících látek jsou prováděné v laboratořích a jsou založené na specifických jízdních cyklech. Díky tomu jsou testy opakovatelné a jejich výsledky porovnatelné. Pouze laboratorní testy, které jsou v souladu se standardizovanými a opakovatelnými postupy, umožňují zákazníkům porovnání různých modelů vozidel.

Od 1. září 2017 vstoupil v platnost nový standardizovaný testovací postup lehkých vozidel WLTP, který postupně nahrazuje zkušební postup NEDC (New European Driving Cycle).

NEDC (New European Driving Cycle)

je evropský zkušební postup, který byl dosud používán pro měření spotřeby paliva a emisí osobních a lehkých užitkových automobilů. První evropský postup měření vstoupil v platnost v roce 1970 a odpovídal městskému provozu. V roce 1992 byly přidané testy pro mimoměstský provoz a od roku 1997 NEDC posuzuje i spotřebu paliva a emise CO2. Uvedený postup již ale není v souladu se současnými styly jízdy a ujetými vzdálenostmi na různých typech silnic. Průměrná rychlost v testech NEDC činí 34 km/h, zrychlení je nízké a maximální rychlost dosahuje jen 120 km/h.

Postup WLTP

WLTP je nový postup Worldwide harmonised Light-duty vehicle Test Cycles (WLTC), který měří spotřebu paliva, emise CO2 a další znečišťující látky u osobních a lehkých užitkových vozidel. Nový postup má za cíl poskytnout zákazníkům mnohem realističtější údaje, které lépe odrážejí každodenní používání vozidla.
Nový postup WLTP se vyznačuje dynamičtějším jízdním profilem s výraznějším zrychlením. Nejvyšší rychlost se zvýšila ze 120 na 131,3 km/h, průměrná rychlost vzrostla na 46,5 km/h a celkový cyklus o délce 30 minut je o 10 minut delší než u předchozího testu NEDC. Ujetá vzdálenost se zdvojnásobila z 11 na 23,25 kilometru. Test WLTP sestává ze čtyř částí podle nejvyšší rychlosti: nízké (až 56,5 km/h), střední (až 76,6 km/h), vysoké (až 97,4 km/h) a extra vysoké (až 131,3 km/h). Tyto části cyklu simulují městskou a příměstskou jízdu a jízdu na rychlostních silnicích a dálnicích. Procedura rovněž počítá s volitelnou výbavou vozidla, která ovlivňuje aerodynamiku, valivý odpor a hmotnost vozidla. Výsledkem je hodnota CO2, která odráží vlastnosti a charakteristiky konkrétního vozu.

Porovnání: NEDC vs. WLTP

 NEDCWLTP
Čas cyklu 20 minut30 minut
Vzdálenost
11 km
23,25 km
Nejvyšší rychlost120 km/h131,3 km/h
Průměrná rychlost
34 km/h
46,5 km/h
Fáze jízdy2 fáze4 více dynamičtější fáze
Vliv volitelné výbavyNezvažovanýZvažuje se vliv dalších prvků
(které se mohou lišit u každého vozu)
Řazení převodových stupňůPevné okamžiky přeřazeníRůzné okamžiky přeřazení u jednotlivých vozidel
Zastávky
24%
12,5%

Přechod NEDC na WLTP

Procedura WLTP bude NEDC nahrazovat postupně. U osobních a lehkých užitkových vozidel třídy I. se nový postup WLTP bude vztahovat na nové typy vozidel schválené od 1. září 2017 a na všechny nové registrace od 1. září 2018 a je povinný ve všech členských zemích EU. U lehkých užitkových vozidel třídy II. a III. se nový postup vztahuje na nové typy schválené od 1. září 2018 a na všechny registrace od 1. září 2019.

Do konce roku 2020 budou v dokumentaci vozidel uváděné hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jak podle WLTP, tak i podle NEDC. Hodnoty NEDC tak budou ve skutečnosti použité k posouzení průměrných emisí osobních a lehkých užitkových vozidel registrovaných v EU v průběhu roku 2020. Některé země budou moci dále využívat údaje NEDC pro daňové účely. Od roku 2021 pak budou údaje WLTP jedinými hodnotami pro posouzení spotřeby paliva a emisí CO2 u všech vozidel. Ojetá vozidla nebudou tímto krokem ovlivněna a budou nadále disponovat certifikovanými hodnotami NEDC.

Spotřeba paliva a emise osobních a lehkých užitkových vozidel v provozu

Nový zkušební postup WLTP mnohem lépe odpovídá současným jízdním podmínkám než NEDC, avšak nemůže zohlednit všechny možné případy včetně stylu jízdy, který je specifický pro každého jednotlivého řidiče.
Z tohoto důvodu bude i nadále existovat rozdíl mezi emisemi a spotřebou naměřenými v laboratoři a výsledky plynoucími z používání vozidla v reálném světě. Rozsah tohoto rozdílu bude záviset na faktorech, jakými jsou chování vozidla, používání palubních systémů (například klimatizace), dopravní a klimatické podmínky, které jsou charakteristické pro jednotlivé zeměpisné oblasti a řidiče.
Z tohoto důvodu umožňují získání porovnatelných hodnot pouze standardizované laboratorní testy.

RDE (Real Driving Emissions):

test zaměřený na ověření emisí v reálném provozu
Test RDE ověřuje, zda vozidla udržují nízké emise i ve skutečných jízdních podmínkách. Test RDE nenahrazuje, ale doplňuje laboratorní testy WLTP. Během testu RDE je vozidlo používáno na vozovce v širokém spektru různých podmínek. Ty zahrnují nadmořskou výšku, teplotu, další zatížení, jízdu do kopce a z kopce, městské silnice (nízké rychlosti), venkovské silnice (střední rychlosti) a dálnice (vysoké rychlosti).

Aby bylo možné měřit emise znečišťujících látek při jízdě na pozemních komunikacích, jsou zkoušené vozy vybavené přenosným měřícím zařízením PEMS, které poskytuje komplexní sledování hlavních znečišťujících látek generovaných vozidlem v reálním čase. PEMS je komplexní zařízení integrující pokročilé analyzátory plynu, hmotnostní průtokoměry výfukových plynů, meteorologickou stanici, satelitní geolokaci a síťové připojení. Shromážděné údaje jsou analyzované s cílem ověřit, zda jsou splněné hraniční podmínky RDE a zda jsou emise v mezích předepsaného nařízení.

Mezní hodnoty, které nesmí být překročené, jsou definované jako limity stanovené laboratorními testy WLTP vynásobené koeficientem shody. Koeficienty shody zohledňují odchylky měřících zařízení, které neměří se stejnou přesností a opakovatelností, jako v laboratorních podmínkách.

Zkoušky RDE pro osobní a lehké užitkové automobily třídy I. platí pro nové typy vozidel schválené od 1. září 2017 a pro všechny registrace od 1. září 2019, v případě oxidů dusíku NOx s koeficientem shody 2,1. V případě posouzení pevných částic PN však koeficient shody činí 1,5 a vztahuje se na všechny registrace od 1. září 2018. U lehkých užitkových vozidel třídy II. a III. vstoupí testy RDE v platnost o rok později.

Co se změní pro zákazníky

Nový postup WLTP poskytne realističtější údaje pro porovnání spotřeby paliva a emisí CO2 u různých modelů vozidel, které lépe odrážejí skutečné chování během jízdy a berou v úvahu i specifické technické vlastnosti jednotlivých modelů a verzí, včetně volitelné výbavy.
Pro zajištění srozumitelnosti a maximální transparentnosti poskytne FCA prodejcům a zákazníkům podrobné informace o spotřebě paliva a emisích CO2 pro každý nakonfigurovaný vůz včetně dolních a horních mezních hodnot u jednotlivých modelů.