Skip to content Skip to navigation

Podmínky používání webových stránek


PUBLIKACE A HOSTING


Stránky www.fiatprofessional.com/cz vytváří a provozuje společnost F Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2731 (dále též „F Automobil Import s.r.o.“).

Provozovatel:

F Automobil Import s.r.o.

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4 – Krč

Česká republika

IČO: 40613275

DIČ: CZ40613275

 

VÝKLAD POJMŮ


Všeobecné podmínky: označují tento dokument.

Stránky: souhrnné označení pro internetové stránky přístupné na adrese www.fiatprofessional.com/cz včetně všech souvisejících subdomén, mikrostránek (microsite) a obsahu dostupného z uvedených stránek.

Prvky: označují prvky, zejména informace, které F Automobil Import s.r.o. prostřednictvím těchto Stránek poskytuje internetovým uživatelům.

Uživatel: jedná se o všechny osoby, které stránky používají.

FCA Italy S.p.A. Corso G. Agnelli 200, 10135 Turín, Rejstřík firem Turín / daňové registrační číslo 07973780013, základní kapitál 850.000.000 Euro, společnost s jediným akcionářem (dále též společnost „FCA“).

 

PŘEDMĚT


Tento dokument obsahuje Všeobecné podmínky používání Stránek. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé prohlížet Stránky, a upřesňuje, jak uvádí další odstavec, že Uživatel musí respektovat tyto Všeobecné podmínky.

Prosíme, pročtěte si pečlivě tato ujednání před používáním Stránek. Pokračování v používání Stránek souhlasíte s těmito ujednáními a podmínkami uvedenými níže i bez registrace u společnosti FCA anebo společností F Automobil Import s.r.o. Pokud tato ujednání nebo podmínky neschvalujete, prosíme, opusťte Stránky. 

 

SOUHLAS A ÚPRAVY


1. Souhlas

F Automobil Import s.r.o. poskytne Uživateli Prvky a Uživatel se zavazuje respektovat tyto Všeobecné podmínky. F Automobil Import s.r.o. doporučuje Uživateli pravidelně se seznamovat s poslední platnou verzí Všeobecných podmínek. Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná konzultace Prvků. Každá konzultace Prvků předpokládá souhlas s Všeobecnými podmínkami v platném znění.

2. Úpravy

F Automobil Import s.r.o. si mimo to vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Stránek a/nebo Všeobecných podmínek používání. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám. Veškeré změny vstupují v platnost jejich uveřejněním na Stránkách a bez dalšího nabývají účinnosti pro probíhající nebo budoucí připojení na Stránky. Souhlas Uživatele s Všeobecnými podmínkami užití v platném znění je považován za platný pro každou novou konzultaci.

Některé odkazy ze Stránek mohou vést na stránky jiných majitelů a provozovatelů. Informace na stránkách jiných majitelů jsou plně pod zodpovědností daných provozovatelů. Společnost FCA nemá žádnou kontrolu nad informacemi na nich obsažených a různé odkazy uveřejňuje jen pro informování Uživatelů.

 

COOKIES


Stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače.

Abychom rozuměli způsobu, jakým návštěvníci naší Stránky obecně používají a abychom Vám mohli poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že budeme shromažďovat údaje o způsobu, jakým Stránky využíváte (přímo i prostřednictvím našich partnerů). Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače uživatele. Usnadňují jeho navigaci na Stránkách a slouží také k vypracování statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace o uživateli.

Respektujeme Vaše soukromí a pracujeme pouze s údaji, ke kterým nám dáte svůj souhlas. Tento souhlas můžete nastavit/změnit kliknutím na odkaz COOKIES, který je zcela dole v zápatí Stránek. Uživatel může použití souborů cookies zakázat také změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

 

PŘÍSTUP K PRVKŮM


Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě. Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. zejména náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí F Automobil Import s.r.o. všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro něj z toho žádné závazky.

 

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK UŽIVATELEM


F Automobil Import s.r.o. zveřejňuje Stránky a informace na nich obsažené, aby poskytoval informace o svých produktech a činnosti a stanoví, že Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách F Automobil Import s.r.o. Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům F Automobil Import s.r.o. Uživatel dále není oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platnou českou i mezinárodní legislativou a nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:

 • podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže, a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;
 • vybízející k účasti na kriminální činnosti;
 • podněcující ke konzumaci zakázaných látek;
 • (potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
 • je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;
 • zneužívající jméno nebo titul Uživatele, čímž uvádí jiného Uživatele v omyl;
 • v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo o ochraně fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;
 • materiály, k nimž nemá Uživatel licence či oprávnění;
 • který je technicky škodlivý (včetně, mimo jiné, počítačových virů, logických bomb, trojských koní, červů, škodlivých komponent, poškozených dat nebo jiného škodlivého softwaru nebo škodlivých dat), obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.

Uživatel se zavazuje:

 • pravidelně se seznamovat s platným zněním Všeobecných podmínek a respektovat je,
 • neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelů,
 • žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele,
 • nenarušovat fungování Stránek.


Pokud chcete odkazovat na Stránky, vždy odkazujte na hlavní stránku.

Materiály Uživatelů: Ostatní informace, kromě osobních informací, které jsou zpracované v samostatných dokumentech, jsou považovány za neosobní a nedůvěrné a společnost FCA anebo společnost F Automobil Import s.r.o. je může kopírovat, distribuovat nebo jinak používat: fotografie, zvuky, texty a další materiály, které Uživatel vloží.

 

ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU


Pokud Uživatel nevysloví souhlas s Všeobecnými podmínkami, může mu být přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto případě F Automobil Import s.r.o. žádnou právní odpovědnost.

 

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY


Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany F Automobil Import s.r.o. Společnost F Automobil Import s.r.o. tudíž nepřebírá zodpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

 

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Uživatel bere na vědomí, že Prvky na Stránkách:

 • jsou chráněny autorským právem, týká se to především fotografií, článků, kreseb, animovaných sekvencí, atd.
 • a/nebo jsou chráněny jako nákresy, modely, průmyslové vzory a další práva duševního vlastnictví: jedná se především o modely, které se na Stránkách vyskytují;
 • jsou ochrannými známkami: zejména značka „FIAT PROFESSIONAL“ (logo FIAT PROFESSIONAL) a značky modelů, které se na Stránkách objevují.

 

Prvky jsou chráněny jako vlastnictví společnosti FCA či F Automobil Import s.r.o. nebo vlastnictví třetích osob, které společnost FCA či F Automobil Import s.r.o. povolily jejich použití.

Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, …) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu společnosti FCA či F Automobil Import s.r.o. a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanskoprávním sankcím podle příslušných právních předpisů.

Obsah Stránek lze vytisknout potřeby fyzické kopie dle následujících pravidel:

(a) nebudete měnit žádné texty a grafické prvky Stránek

(b) žádnou grafiku nebudete používat odděleně od příslušného textu

(c) na všech kopiích se musí vyskytovat ochranné známky a copyright FIAT PROFESSIONAL

Společnost FCA poskytuje také tapety na pracovní plochu počítače pro vaše pohodlí nebo spořič obrazovky na této stránce. Na tyto položky ke stažení jsou aplikovány stejné podmínky.

Použití částí Stránky jinak, než je výše uvedeno, je zakázáno.

 

GARANCE A ZÁVAZNOST INFORMACÍ


Na používání Stránek neexistuje žádný nárok. F Automobil Import s.r.o. Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou. Stejně tak F Automobil Import s.r.o. nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele.

Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o výrobcích a službách, jež nabízí F Automobil Import s.r.o., a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu F Automobil Import s.r.o. vyloučeno.

 

POVINNOSTI UŽIVATELE


Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by F Automobil Import s.r.o. vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami užití.

ODPOVĚDNOST


V případě modifikací, zastavení nebo přerušení funkčnosti Stránek a/nebo přístupu k Prvkům nepřebírá F Automobil Import s.r.o. odpovědnost za jakékoliv skutečnosti z tohoto vyplývající.

F Automobil Import s.r.o. nemůže v žádném případě převzít odpovědnost za spolehlivost přenosu dat, rychlost přístupu, za případná omezení přístupu k internetové síti nebo k sítím, které jsou na ni napojeny. F Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za přerušení funkčnosti přístupových sítí k Prvkům, celkovou nebo částečnou nedostupnost Prvků, způsobenou telekomunikačním operátorem, za chybu v přenosu nebo problémy spojené s bezpečností přenosu dat, za vadu na přijímačích nebo telefonních linkách Uživatele.

F Automobil Import s.r.o. může omezit přístup k Prvkům z důvodu provádění údržby. Omezení přístupu bude oznámeno na úvodní stránce nebo jiným odpovídajícím způsobem. Toto přerušení nezakládá na žádných odpovědnostních závazcích F Automobil Import s.r.o. a nezakládá na právu na jakékoliv odškodnění.

F Automobil Import s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků, pokud něco jiného nevyplývá z kogentních ustanovení platných právních předpisů. Jmenovitě se jedná především o materiální / imateriální, obchodní, morální a finanční újmy včetně ztráty zisku, ztráty dat nebo programového vybavení.

V případě, že obchodní sdělení zašle na osobní adresu internetového uživatele obchodní zástupce společnosti FCA, je za zaslané sdělení plně odpovědný obchodní zástupce, nikoliv F Automobil Import s.r.o.

 

INFORMACE O PRODUKTU A SLUŽBÁCH

Tyto webové stránky jsou určené výhradně pro podnikatele.

Prvky, které jsou na Stránkách uvedeny, vycházejí z technických charakteristik známých v okamžiku zveřejnění nebo aktualizace jednotlivých stránek na Stránkách. Produkty, tak jak jsou představeny na Stránkách, jsou určeny pro český trh, pro ostatní země se mohou lišit nebo nemusejí být k dispozici.

Obsah jednotlivých Prvků na Stránkách má ve všech případech pouze informativní charakter a není smluvním dokumentem. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny uvedené ceny jsou minimální doporučené ceny a nejsou pro F Automobil Import s.r.o. závazné.

Z důvodu povahy zásob vozidel a změn provedených ve specifikacích vozidel během ročních aktualizací se však produkty uvedené na Stránkách mohou lišit od nejnovější specifikace. Některá zařízení popsaná nebo zobrazená mohou být k dispozici pouze v některých zemích nebo mohou být k dispozici pouze za příplatek. Zákazníkům doporučujeme, aby si u svého prodejce zkontrolovali všechny specificky požadované funkce vozidel. Společnost FCA si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace produktu a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s obsahem Stránek.

Nelze vyvodit žádnou zodpovědnost z tvrzení vytvořených v rámci používání Stránek. Materiál Stránek je poskytován "tak jak je", bez jakýchkoliv podmínek nebo záruk. Proto společnost FCA v souladu s právními předpisy vylučuje svou odpovědnost z jakýchkoliv prohlášení, záruk a podmínek ve vztahu k těmto Stránkám.

 

OCENĚNÍ OJETÝCH VOZIDEL


F Automobil Import s.r.o. může nabízet zájemcům možnost ocenění jejich vlastního vozu. Toto ocenění může být provedeno například propojením na internetové stránky společnosti, kterou za účelem ocenění F Automobil Import s.r.o. sjedná, přičemž Uživatel může získat toto ocenění zdarma. Další služby mohou být zpoplatněny, úhradu za jejich poskytnutí provedete přímo dotčené společnosti, podle instrukcí a za podmínek uvedených na jejich stránkách, které Vám budou před objednávkou služby známy.


F Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za ocenění vozu, které oceňující společnost poskytuje zdarma a/nebo za úhradu na svých internetových stránkách.

 

AKTUALIZACE


F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo provádět úpravy a aktualizace Všeobecných podmínek, všech Prvků, produktů a služeb uvedených na Stránkách bez předchozího upozornění. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné. Uživatelé jsou povinni aktuální znění Všeobecných podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám.

 

RŮZNÉ


Případná neplatnost některého ustanovení Všeobecných podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pokud se F Automobil Import s.r.o., případně ESSOX s.r.o. či Jiná osoba na základě těchto Všeobecných podmínek dopustí chyby při uplatňování svých práv, neznamená to, že se vzdává prosazování svých práv.

 

PRÁVNÍ USTANOVENÍ


Stránky a Všeobecné podmínky používání se řídí českým právním řádem s vyloučeních kolizních norem. Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou. V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány příslušnými soudy dle platných právních předpisů ČR.

 

UŽITEČNÉ APLIKACE


Internet Explorer: doporučená verze IE 10 a vyšší (www.microsoft.com).

Firefox Mozilla: doporučená verze 35.0 a vyšší.

Google Chrome: doporučená verze 50.0 a vyšší.

Acrobat reader: pro zobrazení katalogů (www.adobe.com)

F Automobil Import s.r.o., 2023