Skip to content
Skip to navigation

WLTP και RDE

Νέες δοκιμές για την πιστοποίηση κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO2 και ρύπων

WLTP και RDE

Προκειμένου να διατεθούν στην αγορά, τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα πραγματοποιούν μία σειρά δοκιμών για να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς. Οι δοκιμές για την αξιολόγηση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών CO2 και ρύπων διεξάγονται στο εργαστήριο και βασίζονται σε συγκεκριμένους κύκλους οδήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι δοκιμές δύνανται να αναπαραχθούν και τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα. Αυτό είναι σημαντικό επειδή μόνο μια εργαστηριακή δοκιμή, η οποία ακολουθεί μια τυποποιημένη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία, επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η νέα Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) τέθηκε σε ισχύ και σταδιακά θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο «Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης» (NEDC).

NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης)

υπήρξε ο Ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης που χρησιμοποιείτο μέχρι σήμερα για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών από τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Ο πρώτος Ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης τέθηκε σε ισχύ το 1970 και αναφερόταν σε μια διαδρομή εντός πόλεως. Το 1992 θεωρήθηκε επίσης ως εκτός πόλης διαδρομή και από το 1997 χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2. Μολαταύτα, η σύνθεση αυτού του κύκλου δεν είναι πλέον συνεπής με τους παρόντες τρόπους οδήγησης και τις αποστάσεις που διανύονται σε διαφορετικούς τύπους δρόμων/οδοστρωμάτων. Η μέση ταχύτητα του NEDC είναι μόνο 34 χλμ/ώρα, οι επιταχύνσεις είναι χαμηλές και η μέγιστη ταχύτητα είναι μόνον 120 χλμ/ώρα.

Διαδικασία WLTP

Η διαδικασία WLTP χρησιμοποιεί νέους Παγκοσμίως Εναρμονισμένους Κύκλους Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTC) για την μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών CO2 και ρύπων από τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Το νέο πρωτόκολλο έχει ως στόχο να παρέχει στους πελάτες πιο ρεαλιστικά δεδομένα, αντικατοπτρίζοντας καλύτερα την καθημερινή χρήση του οχήματος.

Η νέα διαδικασία WLTP χαρακτηρίζεται από ένα πιο δυναμικό προφίλ οδήγησης με μεγαλύτερες επιταχύνσεις. Η μέγιστη ταχύτητα αυξάνεται από 120 σε 131,3 χλμ/ώρα, η μέση ταχύτητα είναι 46,5 χλμ/ώρα και ο συνολικός χρόνος κύκλου είναι 30 λεπτά, 10 λεπτά περισσότερο από τον προηγούμενο χρόνο κύκλου του NEDC. Η διανυθείσα απόσταση διπλασιάζεται από 11 σε 23,25 χιλιόμετρα. Η δοκιμή WLTP αποτελείται από τέσσερα μέρη ανάλογα με τη μέγιστη ταχύτητα: Χαμηλή (έως 56,5 χλμ/ώρα), Μέτρια (έως 76,6 χλμ/ώρα), Υψηλή (έως 97,4 χλμ/ώρα) Πολύ Υψηλή (έως 131.3 χλμ/ώρα). Αυτά τα μέρη του κύκλου προσομοιώνουν την οδήγηση εντός πόλεως και προαστίων και την οδήγηση σε οδούς εκτός πόλεως και σε αυτοκινητόδρομους. Η διαδικασία επίσης λαμβάνει υπόψιν όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα του οχήματος που επηρεάζουν την αεροδυναμική, την αντίσταση κύλισης/τριβής ολισθήσεως και τη μάζα του οχήματος, που έχουν ως αποτέλεσμα την τιμή του CO2 που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε οχήματος.

Σύγκριση NEDC με WLTP

 NEDCWLTP
Χρόνος Κύκλου
20 λεπτά
30 λεπτά
Απόσταση
11 χλμ
23.25 χλμ
Μέγιστη ταχύτητα
120 χλμ/ώρα
131,3 χλμ/ώρα
Μέση ταχύτητα
34 χλμ/ώρα
46.5 χλμ/ώρα
Οδηγικές διαδρομές
2 διαδρομές
4 πιο δυναμικές διαδρομές
Επιρροή του προαιρετικού εξοπλισμού
Δεν λαμβάνεται υπόψιν
Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά (τα οποία δύνανται να διαφέρουν ανά αυτοκίνητο) λαμβάνονται υπόψιν
Αλλαγές σχέσεων/ταχυτήτων
Καθορισμένο σημείο αλλαγής σχέσεων/ταχυτήτων
Διαφορετικό σημείο αλλαγής σχέσεων/ταχυτήτων για κάθε όχημα
Χρόνος ακινητοποίησης
24%
12,5%

Η μετάβαση από τον NEDC στην WLTP

Η διαδικασία WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τη διαδικασία NEDC. Η νέα διαδικασία WLTP για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα Κλάσης Ι εφαρμόζεται στα μοντέλα με έγκριση τύπου από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, και σε όλες τις ταξινομήσεις από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, και είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα Κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ η νέα διαδικασία εφαρμόζεται στα μοντέλα με έγκριση τύπου από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και για όλες τις ταξινομήσεις από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Έως και το τέλος του έτους 2020, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 στην WLTP και τον NEDC θα εμφανίζονται στα έγγραφα του οχήματος. Πράγματι, οι τιμές του NEDC θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μέσων εκπομπών των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομούνται στην ΕΕ έως το έτος 2020. Επιπλέον, ορισμένες χώρες δύναται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα του NEDC για φορολογικούς σκοπούς. Από το έτος 2021 και μετά, τα δεδομένα της WLTP θα είναι οι μοναδικές τιμές κατανάλωσης / εκπομπών CO2 για όλα τα οχήματα. Τα μεταχειρισμένα οχήματα δεν θα επηρεαστούν από αυτό το βήμα και θα διατηρήσουν τις πιστοποιημένες τιμές τους σύμφωνα με τον NEDC.

Κατανάλωση και εκπομπές των επιβατηγών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κατά την οδήγηση

Η νέα διαδικασία δοκιμής WLTP είναι πιο αντιπροσωπευτική των παρόντων συνθηκών οδήγησης από τη διαδικασία NEDC αλλά δεν μπορεί να λάβει υπόψιν όλες τις πιθανές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης του στυλ οδήγησης που είναι εξατομικευμένο για κάθε οδηγό.

Ως εκ τούτου, θα εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ των εκπομπών και της κατανάλωσης που μετράται στο εργαστήριο και εκείνων που προκύπτουν από τη χρήση του οχήματος στον πραγματικό κόσμο, και η έκταση αυτής της διαφοράς θα εξαρτάται από παράγοντες όπως η συμπεριφορά οδήγησης, η χρήση συστημάτων εντός του οχήματος (π.χ. κλιματισμός), η κίνηση στους δρόμους και οι καιρικές συνθήκες, που χαρακτηρίζουν κάθε γεωγραφική περιοχή και κάθε οδηγό.

Για το λόγο αυτό, μόνο μια τυποποιημένη εργαστηριακή δοκιμή επιτρέπει τη λήψη τιμών με τις οποίες είναι δυνατή η σύγκριση των οχημάτων και των διαφορετικών μοντέλων με σωστό τρόπο.

RDE (Εκπομπές σε συνθήκες Πραγματικής Οδήγησης)

μία δοκιμή που εστιάζει στην επαλήθευση των εκπομπών σε συνθήκες οδήγησης.
Η δοκιμή RDE επαληθεύει/διαπιστώνει ότι τα οχήματα διατηρούν χαμηλές εκπομπές ακόμη και υπό συνθήκες πραγματικής οδήγησης σε δρόμο. Η δοκιμή RDE δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει το εργαστηριακό τεστ WLTP. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής RDE, το όχημα οδηγείται στο δρόμο σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών συνθηκών. Οι συνθήκες περιλαμβάνουν διαφορετικά υψόμετρα και θερμοκρασίες, επιπλέον ωφέλιμο φορτίο, οδήγηση σε ανηφόρα και κατηφόρα, σε δρόμους εντός πόλεως (χαμηλή ταχύτητα), επαρχιακούς δρόμους (μέση ταχύτητα), αυτοκινητόδρομους (υψηλή ταχύτητα).

Προκειμένου να μετρηθούν οι εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση του οχήματος στο δρόμο, τα αυτοκίνητα στα οποία πραγματοποιούνται οι δοκιμές είναι εξοπλισμένα με φορητά συστήματα μέτρησης (PEMS) που παρέχουν πλήρη παρακολούθηση των κύριων ρύπων που εκπέμπονται από το όχημα σε πραγματικό χρόνο. Οι συσκευές PEMS είναι πολύπλοκες συσκευές που ενσωματώνουν προηγμένους αναλυτές αερίων, μετρητές ροής μάζας καυσαερίων, μετεωρολογικό σταθμό, στιγματοθέτηση βάσει δορυφόρου και σύνδεση δικτύου. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται για να επαληθεύσουν ότι τηρούνται οι οριοθετημένες συνθήκες του ταξιδιού RDE και ότι οι εκπομπές βρίσκονται εντός των ορίων του Κανονισμού.

Τα όρια που δεν πρέπει να υπερβαίνονται ορίζονται ως εκείνα που καθορίζονται στην εργαστηριακή δοκιμή (WLTP) πολλαπλασιαζόμενα με τους συντελεστές συμμόρφωσης. Οι συντελεστές συμμόρφωσης λαμβάνουν υπόψιν το περιθώριο σφάλματος των οργάνων που δεν μετρούν στο ίδιο επίπεδο ακρίβειας και δυνατότητας επανάληψης με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στη εργαστηριακή δοκιμή.

Η δοκιμή RDE θα εφαρμόζεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα Κλάσης Ι με έγκριση τύπου από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, και για όλες τις ταξινομήσεις από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 στην περίπτωση πιστοποίησης οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) με συντελεστή συμμόρφωσης 2,1. Ωστόσο, στην περίπτωση επαλήθευσης του αριθμού σωματιδίων (PN), ο συντελεστής συμμόρφωσης είναι 1,5 και ισχύει για όλες τις ταξινομήσεις από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 κι έπειτα. Για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα Κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ η δοκιμή RDE θα εφαρμοστεί ένα έτος αργότερα.

Τι αλλάζει για τους πελάτες

Η νέα διαδικασία WLTP θα παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό κριτήριο για τη σύγκριση της κατανάλωσης καυσίμου και των τιμών εκπομπών CO2 διαφορετικών μοντέλων οχημάτων, δεδομένου ότι έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική οδηγική συμπεριφορά και να λαμβάνει υπόψιν τα συγκεκριμμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε μοντέλου και έκδοσης, περιλαμβανομένου του προαιρετικού εξοπλισμού.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η μέγιστη δυνατή διαφάνεια, η FCA θα παρέχει στους εμπόρους λιανικής και στους πελάτες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 για κάθε διαμορφωμένο αυτοκίνητο και για τις ελάχιστες και μέγιστες δυνατές τιμές των διαφόρων μοντέλων.