Skip to content Skip to navigation

WLTP EN RDE

Nieuwe testprocedures voor het vaststellen van brandstofverbruik, CO2-emissies en vervuilende stoffen.

WLTP EN RDE

Voordat een personenauto of lichte bedrijfswagen op de markt kan worden geïntroduceerd, moet er een aantal testen worden uitgevoerd om te controleren of de auto aan alle regels en eisen voldoet. De testen met betrekking tot brandstofverbruik en emissies, worden uitgevoerd in een laboratorium en zijn gebaseerd op zogenoemde ‘rijcycli’. Daardoor zijn de testen reproduceerbaar en de testresultaten vergelijkbaar. Dat is belangrijk, want alleen als een laboratorium-test volgens een gestandaardiseerde en vaste procedure wordt uitgevoerd, kan de consument verschillende auto’s met elkaar vergelijken.

Sinds 1 september 2017, is de Worldwide Harmonised Light-duty Vehicle Test Procedure (WLTP) officieel van toepassing. Deze wet zal geleidelijk de New European Driving Cycle (NEDC) vervangen.

NEDC (New European Driving Cycle)

Deze ‘rijcyclus’ werd tot nu toe gebruikt voor het meten van brandstofverbruik en emissies bij personenauto’s en lichte bedrijfswagens. De allereerste NEDC dateert uit 1970 en verwees naar stadsverkeer.
In 1992 werd nog een extra (stads)verkeer fase ontwikkeld die sinds 1997 wordt gebruikt om verbruik en emissie te meten. Echter, de samenstelling van deze ‘rijcyclus’ wordt momenteel niet langer beschouwd als passend bij de huidige rijstijlen en de afstanden die tegenwoordig worden afgelegd op verschillende soorten wegen. De gemiddelde snelheid van de NEDC is slechts 34 km/u, versnellingen zijn beperkt en de maximum snelheid is net aan 120 km/u.

WLTP-procedure

WLTP gebruikt nieuwe, Wereldwijd overeenkomende Light-duty vehicle Test Cycles (WLTC) om brandstofverbruik, CO2-uitstoot en vervuilende stoffen van personenauto’s en lichte bedrijfswagens te meten. Nieuwe ‘rijcycli’ moeten de consument realistische gegevens verschaffen die een beter beeld geven van de auto en het dagelijks gebruik.
Kenmerkend aan de nieuwe WLTP-procedure is een dynamisch rij-profiel met meerdere opvallende versnellingen. De maximum snelheid gaat van 120 km/u omhoog naar 131.3, de gemiddelde snelheid is 46.5 km/u en de duur van de complete rijcyclus is 30 minuten. Dat is 10 minuten meer dan bij de NEDC. De afgelegde afstand is ruimschoots verdubbeld van 11 naar 23.25 kilometer.
De WLTP-test bestaat uit vier onderdelen met verschillende snelheden: lage snelheid (tot 56.5 km/u), gematigde snelheid (tot 76.6 km/u), hoge snelheid (tot 97.4 km/u) en extra hoge snelheid (tot 131.3 km/u).
Met deze vier onderdelen van de ‘rijcyclus’ wordt rijden in de stad, op plattelandswegen, provinciale wegen en snelwegen nagebootst. Tijdens de test wordt ook rekening gehouden met aspecten die aerodynamica, rolweerstand en gewicht beïnvloeden. Waardoor de testuitslag een reële CO2-waarde geeft, passend bij het betreffende voertuig.

NEDC vs. WLTP

 NEDCWLTP
Rijcyclus
20 minuten
30 minuten
Afstand
11 km
23.25 km
Maximum snelheid
120 km/u
131.3 km/u
Gemiddelde snelheid
34 km/u
46.5 km/u
Rij fases
2 fases
4 meer dynamische fases
Invloed mogelijke aspecten
Niet meegenomen
Wel meegenomen
Schakel momenten
Vast
Verschillend per voertuig
Stop tijd
24%
12,5%

De overgang van NEDC naar WLTP

De NEDC zal geleidelijk worden vervangen door WLTP die geldt voor alle EU lidstaten. Voor personenauto’s en bedrijfswagens Klasse I, is WLTP officieel van toepassing op alle, na 1 september 2017, nieuw toegelaten typen auto’s. En op alle nieuw verkochte auto’s die na 1 september 2018 op kenteken worden gezet. Voor bedrijfswagens Klasse II en III geldt de nieuwe procedure voor alle, na 1 september 2018, nieuw toegelaten typen auto’s en alle nieuw verkochte auto’s die na 1 September 2019 op kenteken worden gezet.  

Tot eind 2020 zullen zowel de WLTP als NEDC rijcycluswaarden in de voertuiggegevens worden opgenomen.  
Feitelijk zullen de NEDC waarden worden gebruikt om de gemiddelde uitstoot vast te stellen van personen-auto’s en lichte bedrijfswagens die in de EU zijn geregistreerd in 2020. Daarnaast zullen sommige landen de NEDC gegevens blijven gebruiken voor fiscale doeleinden. Vanaf 2021 zijn, voor alle voertuigen, alleen nog de WLTP verbruiks- en emissie-gegevens geldig! Gebruikte auto’s vallen hierbuiten en behouden hun goedgekeurde NEDC waarden.

Verbruik en emissie van personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

De nieuwe WLTP procedure past beter bij de huidige omstandigheden dan de NEDC procedure, maar het kan natuurlijk geen rekening houden met alle mogelijke gevallen danwel het effect van de specifieke rijstijl van een individuele chauffeur. Vandaar dat er nog steeds verschillen –hoe miniem ook- zullen blijven bestaan tussen de verbruiks- en emissie-cijfers uit een laboratoriumtest en uit een meting in de praktijk.
De grootte van het verschil is afhankelijk van factoren als: rijgedrag, gebruik van apparatuur (bijv. air conditioning) en verkeers- en weerssituatie. Immers, die zijn altijd, overal en voor elke chauffeur weer anders. Dat is dan ook de reden waarom voertuigen en modellen alleen eerlijk met elkaar kunnen worden vergeleken aan de hand van meetresultaten uit een gestandaardiseerde laboratoriumtest.

RDE (Real Driving Emissions)

Een test gericht op het verifiëren van emissies onderweg
De RDE test verifieert of voertuigen ook onder echte rij-omstandigheden op de openbare weg een lage uitstoot behouden. De RDE test vervangt de WLTP laboratorium test niet, maar vult deze aan.
Tijdens de RDE test wordt de auto op de openbare weg getest onder verschillende omstandigheden. Zo wordt er gevarieerd in hoogte, temperatuur en belading. Rijdt men heuvel op en heuvel af, binnen de bebouwde kom (lage snelheid), buiten de bebouwde kom (gemiddelde snelheid) en op de snelweg (hoge snelheid).
Om emissies van het voertuig tijdens het rijden op de openbare weg te kunnen meten, worden de test-auto’s uitgerust met een Portable Emission Measurement System (PEMS). Een complex en geavanceerd systeem waarmee de uitstoot ‘real-time’ kan worden gemonitord. De verzamelde data wordt geanalyseerd om te kunnen verifiëren of de uitersten van de RDE test zijn bereikt en of de emissie binnen de gestelde grenzen blijft.
De gestelde grenzen worden voorgeschreven zoals in de laboratorium test (WLTP) en vermenigvuldigd met zogenoemde ‘compliance factors’ die rekening houden met de foutmarges van de meetapparatuur. Immers, de hier gebruikte apparatuur heeft niet hetzelfde precisieniveau en dezelfde stabiliteit als de apparatuur die gebruikt wordt in een laboratorium test.
De RDE test voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens in Klasse I, geldt voor nieuw toegelaten typen auto’s vanaf 1 september 2017 en voor alle nieuw verkochte auto’s die vanaf 1 september 2019 op kenteken worden gezet. In geval van stikstofoxiden-verificatie (NOx) met een ‘compliance factor’ van 2.1. Echter, als het gaat om de verificatie van fijnstof is de factor 1.5 en deze geldt voor alle nieuw verkochte auto’s na 1 september 2018. Voor lichte bedrijfswagens van Klasse II en III gaat de RDE test het jaar erna in.

Wat verandert er voor de consument?

Omdat de nieuwe WLTP procedure rekening houdt met individueel rijgedrag en met de specifieke technische gegevens van elk afzonderlijk auto-model, type en uitvoering, levert het realistische informatie op waarmee we brandstofverbruik en CO2 emissiewaarden van verschillende voertuigen beter met elkaar kunnen vergelijken.
Voor alle duidelijkheid zal FCA maximale openheid betrachten en de retailer en consument voorzien van gedetailleerde informatie met betrekking tot brandstofverbuik en CO2-emissiewaarden van elke afzonderlijke auto. Voor de volledigheid zullen we daarbij per model zowel de laagste als hoogste waarden uit de WLTP-cyclus geven.